True
Halil Uysal

Halil Uysal


Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Kısa bir süre İsmail Kaya’dan Arapça okudu. Kahire’de Arap Dili ve Edebiyatı alanında öğrenim gördü. Ahmet Şen’den “Medrese Usûlü” okudu. Avukat Muhammed Hamza ez Zenâtî’den “Modern Arapça” ve “Mısır Lehçesi” dersleri aldı, birlikte çeşitli “Metin Tahlilleri” yaptılar. İsmail el Asyûtî’den “Câmiu’d Durûsi’l Arabiyye” okudu. Ezher hocalarından Muhammed Ahmed Millîci’den “el Kafiye” okudu. Kafiye üzerine yazdığı şerh hocası tarafından kontrol edilerek yayınlanmasına muvafakat verildi. Kahire’de el Urmân’a devam etti. Amerikan Üniversitesi’nde “The Modern Arabic”, Biritanya Enstitüsü’nde “Luğa Mutatavvıra” dersleri aldı. Tunus’ta Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli vesilelerle Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Konya’da ilahiyat öğrenimini tamamladı. Makâlât dergisini yayınlayan ekipte yer aldı. “İrabu’l Kuran Literatürü” başlıklı semineri ve “Kuran Semantiği Bağlamında Sentaks Farklılıklarının Anlama Etkisi” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. Kitapkent yayınevini kurdu. Çeşitli müstear isimlerle kitap çalışmaları yaptı, bir bölümünü yayınladı. Farklı yazım sitilleriyle mushafı şerifler hazırladı, bazılarını yayınladı. İstanbul’da, çeşitli eğitim kurumlarında “tercüme teknikleri, metin tahlilleri, sarf ve konuşma kalıpları” dersleri verdi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “gramer ve metin tahlilleri” dersleri verdi. Çeşitli vesilelerle ve sürelerle Şam’da, Kahire’de ve Amman’da bulundu. Sakarya Üniversitesi’nde Arapça dersleri okuttu.
 
Eserleri
 
a. Telif:
1. eş Şerh ve’t Ta’lîkât ale’l Kafiye. (Arapça), Kahire, 1993.
2. İnsan ve Toplum Bilimleri Sözlüğü (Arapça – Türkçe – İngilizce),Konya, 1996.
3. Deyimler Sözlüğü. (Arapça – Arapça – Türkçe - İngilizce), Konya, 1997.
4. Kadın Haklar ve Özgürlükler. (Türkçe, I. Ulusal Kadın ve Aile Sempozyumu anısına), Konya, 1998.
5. Luğatu’l Kurân fi’l Vucûh ve’n Nezâir. (Arapça), Konya, 1998.
6. Mu’cemu Ulûmi’l Kurân. (Arapça), Konya, 1999.
7. Cumhuriyet Dönemi Kurân Araştırmaları, Bibliyografya ve Dizinler.(Türkçe), Konya, 1999.
8. Kurânı Kerim ve Türkçe Meali. (Türkçe, Elmalılı Mumammed Hamdi Yazır’dan sadeleştirme), Konya, 2004.
9. Kurânı Kerim Türkçe Anlamı ve Kelime Meali. (Türkçe), Konya, 2006.
10. Kurânı Kerim Türkçe Okunuşu ve Meali. (Türkçe), Konya, 2007.
11. Luğatul’l Kurân fi’l Ferîd ve’l Ferâid. (Arapça), Şam, 2009.
12. El Halil el Yesir. (Arapça – Türkçe Sözlük), İstanbul, 2009.
13. El Halil es Semir. (Arapça – Türkçe Sözlük), İstanbul, 2009.
14. es Sarfu’l Kâfî. (Arapça), İstanbul, 2009.
15. el İlm ve’l Âlim. (Arapça), İstanbul, 2009.
16. Tefsir ve Müfessir. (Türkçe), İstanbul, 2009.
17. el Halil Medya Sözlüğü. (Arapça – Türkçe), İstanbul, 2012.
18. el Edebu’l Arabî el Muâsır, (Arapça), İstanbul, 2012.
19. el Halil Resimli Sözlük. (Arapça – Türkçe – İngilizce), İstanbul, 2013.
20. el Müfredâtu’l İ’lâmiyye ve’n Nusûsu’l A’rabiyye, (Ders Notları), Sakarya, 2014.
21. el Halil Konuşma Kılavuzu. Sakarya, 2014.
22. el Halil Cep Sözlüğü. (Arapça – Türkçe), İstanbul, 2014.
 
b. Tercüme:
1. Konuşma Âdâbı, Dilin Afetleri. (Ebû Huzeyfe’den çeviri), Konya, 1993.
2. Mü’min Tomurcuklara Dini Hikâyeler. (Muhammed Muvaffak Süleyme ve İbrahim Selim’den uyarlama), Konya, 1995.
3. Bilal. (Abdulhamid Cûde’s Sahhâr’dan çeviri), İstanbul, 2010.
 
c. Makale:
1. Eşitlik İlkesi ve Kadın Erkek Eşitliği. Mehir Bülteni, Konya 1997.
2. Sekülerleşme Tarihi. (Yazı Dizisi), Yeni Şafak, İstanbul, 1998.
3. Tanzimat’tan Bugüne Türkiye’de Kadın. (Yazı Dizisi), Mehir Bülteni, Konya, 1998.
4. Kurân Araştırmaları Atlası. Yeni Şafak, İstanbul, 1999.
5. Cumhuriyet Dönemi Kurân Araştırmaları. Makâlât, Konya, 1999.
6. Osmanlı Çağı Türkçe Siyaset Kitâbiyâtı. Makâlât, Konya, 2000.
7. el Meâcimu’l Kurâniyyetu’l Hadîse. İstanbul, 2012.

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

Yazarın Yayınevimizdeki henüz yayınlanmamış kitapları

 -   Tematik Arapça Sözlük
İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 533 05 35
Faks   : 0212 631 53 69
Mail   : info@ilimyurdu.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat