True
İmadüddin Halil

İmadüddin Halil


- 1941 yılında Irak’ın Musul kentinde dünyaya geldi. Lisans diplomasını 1962 yılında Bağdat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden onur derececiyle aldı. Yüksek lisans diplomasını İslam Tarihi alanında (İmadüddin Zengi) adlı tezi ile 1965 yılında Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yüksek Araştırmalar Enstitüsünden takdir derecesiyle aldı. Doktor ünvanına, 1968 yılında yine İslam tarihi alanında (Şam ve Fırat Vadisinde Emirlikler. M. 1072-1410) adlı tezi ile Kahire Aynü Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde birincilik onur derecesi ile sahip oldu.
-  Musul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde sorumlu olarak çalıştı. 1968
- 1967-1977 yılları arasında Musul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yardımcı Profesör, öğretim görevlisi ve dekan olarak bulundu. 
- 1977-1987 yılları arasında Musul’da Kuzey Bölge Müzeleri ve Tarihi Eserler Müdürü, Tarihi Eserler ve Kalıntılar Genel Kurumunda Uygarlık Müzesi Kütüphanesi Müdürü ve ilmi araştırmacısı olarak çalıştı.
- Profesörlük ünvanına 1989’da sahip oldu. 1987-1992 yılları arasında Erbil’de Salahaddin Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde İslam Tarihi, Tarih Felsefesi ve Araştırma Metotları Profesörü olarak çalıştı. Daha sonra sırasıyla Musul Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 1992-2000, Birleşik Arap Emirlikleri- Dubai’de Arap ve İslami Araştırmalar Fakültesi 2000-2002, Ürdün’de Zerka Üniversitesi 2003, Musul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2003-2005. Yazar şu anda halen misafir öğretim görevlisi olarak çalışmakta olduğu Ürdün/Yermük Üniversitesi İslami Araştırmalar ve Şeriat Fakültesinde hizmetlerini sürdürmektedir.
 
Yazarın katıldığı konferanslar ve ilmi paneller:
1.    1. Üniversite Eğitimi Konferansı. Bağdat. Irak. 1971
2.    3. Uluslar arası Nebevi sünnet ve Hz. Peygamberin Konferansı. Devha. Katar. 1979
3.    Biladi Şam (Filistin) tarihi 3. devletler arası Konferansı. Amman. Ürdün. 1980
4.    3. Uluslar arası tarihi eser ve kalıntılar paneli. Bağdat. Irak. 1981
5.    İslami terbiye konulu panel. Medine-i Münevvere. Suudi Arabistan. 1982
6.    İslam ümmetinin tarihi nasıl yazılmalı konulu panel. Zakazık. Mısır. 1989
7.    İslami ilimler ve Metotları paneli. Oxford. ABD. 1990
8.    İslami İnceleme ve Araştırma Derneği ve Uluslararası Enstitü kültür haftası. Amman. Ürdün. 1992
9.    Said Nursi ve islam düşüncesinin yenilenmesi konferansı. İstanbul. Türkiye. 1992
10.  Modern dönemlerde kültürel açıdan islam aleminin geleceği. Fas. Mağrip. 1993
11.  Said Nursi düşüncesi bağlamında 3. uluslar arası konferans. İstanbul. Türkiye. 1995
12.  Realite ve idealler bağlamında İslam Edebiyatı Zerka Üniversitesi 2. konferansı. Amman. Ürdün. 1999
13.  3. Uluslar arası İslam Edebiyatı zirvesi. Eğadir. Mağrip. 2001
14.  4. Uluslar arası İslam Edebiyatı zirvesi. Fas. Mağrip. 2004
 
Etkinliklerine katıldığı bazı kuruluşlar:
1.    Eğitim, Kültür Ve Bilimler Cemiyeti. Tunus
2.    İslami Araştırmalar Merkezi. Oxford
3.    İslam Düşüncesi Uluslar Arası Enstitüsü. Vircinya
4.    İslami Gençlik Uluslar Arası Kongresi. Riyad
 
Konferans Verdiği Üniversiteler, Arap, İslami Ve Uluslar Arası Kurumlar:
1.    İmam Muhammed Üniversitesi. Riyad
2.    Ayn Üniversitesi. Birleşik Arap Emirlikleri
3.    İslami Araştırmalar Merkezi. Oxford
4.    Kuran-I Kerim Ve İslami İlimler Üniversitesi. Omdurman
5.    Omdurman Üniversitesi. Omdurman
6.    Ürdün Üniversitesi. Amman
7.    San’a Üniversitesi. San’a
8.    Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi. San’a
9.    Zerka Ehliye Üniversitesi. Amman
10.   Cürş Ehliye Üniversitesi. Amman
11.   Katar Üniversitesi. Devha
12.   İslam Düşüncesi Uluslar Arası Enstirüsü Ürdün Bürosu. Amman
13.   İslami İnceleme Ve Araştırmalar Cemiyeti. Amman
14.   Uluslar Arası İslam Üniversitesi. Malezya
15.   Irak Bil Topluluğu. Bağdat
16.   Arap Ve İslam Araştırmaları Fakültesi. Dubai
17.   Yermük Üniversitesi. Erbid.
 
Tarih metotları başlıklı oturumlara katıldığı üniversiteler:
1.    Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi. San’a
2.    Uluslar Arası İslam Üniversitesi. Malezya
3.    Avrupa İnsani Araştırmalar Enstitüsü. Fransa
 
İslam ve arap dünyasında telif edilmiş olan ve yazarımızın ilmi maddeler hazırlayarak katkıda bulunduğu ansiklopediler:
1.    Daru’ş-Şüruk Ansiklopedisi. Kahire. (40 Madde)
2.    Gelişmiş Bilimsel Ansiklopedi. Madrid (10 Madde)
3.    Tarih ve İslam Uygarlığı Ansiklopedisi. Kahire (35 Madde)
4.    Türk Vakıf Müessesesi Ansiklopedisi. İstanbul (1 Madde)
5.    Dini Ansiklopedi. Beyrut (6 madde)
 
Yönetim kurullarında üyeliği bulunan hakemli ilmi ve fikri dergiler:
1.    Mecelletü’l-Müslimi’l-Muasır. Mısır
2.    Mecelletü’l-İnsanü’l-Muasır. Lübnan
3.    Mecelletü’l-Münatıf. Mağrip
4.    Meceeltü’l-İslamiyyeti’l-Ma’rifiyye. Malezya
5.    Meceletü’d-Dirasatü’l-İslamiyye. Pakistan
6.    Meceeltü’t-Tarihi’l-İslami. Hindistan
 
-          Yazar, İslam tarihi alanında yapılan birçok yüksek lisans ve doktora tezlerine danışmanlık yapmıştır.
-          Bazı üniversitelerde yazarımızın etkinliklerini konu alan yüksek lisans ve doktora tezleri çalışmaları yapılmıştır.
-          Eserleri bir çok dile, özellikle İngilizce, Fransızca, Türkçe, farsça, Kürtçe ve Endonezya dillerine çevrilmiştir.
-          İlmi ve akademik alanda hakemli birçok dergide onlarca araştırması yayınlanmıştır.
-          Sumır (Bağdat), Müerrihü’l-Arabi (Bağdat), Mevrid (Bağdat) Mecelletü’l-Mecmeu’l-Iraki (Bağdat), Edabü’r-Rafidin (Musul), Müslimü’l-Muasır (Kahire), İslamiyyetü’l-Marife (Malezya), Tecdid (Malezya), İlim Ve İman (Hartum), Mecelletü Camiatü Ümmü’l-Kura (Mekke-İ Mükerreme), Munatıf (Mağrip), İnsan (Paris), Dirasatü’l-İslamiyye (Pakistan), Mecelletü’t-Tarihi’l-İslami (Hindistan) Afaku’s-Sekafetü Ve’t-Türas (Birleşik Arap Emirlikleri), Havliyyetü Külliyeti’ş-Şeria Ve’l-Kanun Ve’d-Dirasati’l-İslamiyye (Devha), Alemü’l-Fikr (Kuveyt) Mecelletü Merkezü’l-Vesaik Ve’d-Dirasati’l-İnsaniyye (Devha) El-Afak (Amman)
-          Yazarımız Arap veya İslam dünyasında basılan yetmişe yakın dergide yüzlerce eleştiri, analiz ve özgün makaleler yayınlamıştır.
Yazarımızın;
-           Rabitatü’l-edebi’l-İslamiyyi’l-Alemi üyeliği
-          Salladdin Üniversitesi senatosu üyeliği (1989-1991)
-          Musul Üniversitesi senatosu üyeliği (2003-2005) vardır.
-          (İslam Ugarlığına Giriş) adlı kitabı Aramkus Medya kurumu tarafından 2005 yılında dünya çapında yayınlanan on kitap arasından en iyi birincilik ödülüne layık görülmüştür.
-          1972 yılında evlenen, bir erkek ikiz kız çocuğu babası olan yazarımızın kişisel hobileri arasında araştırma ve spor öne çıkmaktadır.
 
Yayınlanmış Eserleri
Tarih, Metot ve Felsefesi Alanında:
1.   Ömer B. Abdülaziz Döneminde İslam İnkılabının Yapısı. Daru’l-İlmiyye. Beyrut. 1970
2. İmadüddin Zengi. Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1972
3. Siyer İncelemesi. Müessesetü’r-Risale Ve Darü’n-Nefais. Beyrut. 1974
4. İslam Tarih Yorumu Daru’l-İlmi Li’l-Melayin. Beyrut. 1975
5. Aşılmayan Kale: Afrika’daki Trajedimiz Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1978
6. Fırat Ve Şam Vadisinde Yükselen Emirlikler Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1980
7. Nureddin Mahmud: Bir Adam Ve Bir Tecrübe. Daru’l-Kalem. Şam. 1981
 
8. İslam Tarihi: Tahlil Ve Metot Açısından Dönemler Mektebu’l-İslami. Beyrut. 1981
9. Selçukluların Ortaya Çıkışı Ve Haçlı Seferleri Karşısında İslami Direniş. Mektebetü’l-Mearif. Riyad. 1981
 
10. Tarihi Araştırmalar. Mektebu’l-İslami. Beyrut. 1983
11. İslami Perspektiften İbni Haldun. Mektebu’l-İslami. Beyrut. 1983
12. İslam Tarihi Yazma Metodunun Sorgulanması Daru’s-Sekafe. Devha. 1986
13. Müsteşrikler ve Siyeri Nebi. (Müsteşriklerin Metotlarının Karşılaştırması, Motkomari Wath)  Daru’s-Sekafe. Devha 1989
 
14. İslam Tarihi Analizi.  Daru’s-Sekafe. Devha1990
15. Seyid Kutup ve Tarih Perspektifi Daru’l-Kalem. Beyrut. 1994
16. Batının İslam’a, Bugünü Ve Geleceğine Bakışı. Daru’n-Nefais. Beyrut. 1999
 
17. Nebevi Hadisi Şeriflerde Uygarlık Ve Tarih Vurgusu. (Mühendis Hasan Rezza’nın Katkısıyla) Uluslararası İslami Düşünce Enstitüsü Ürdün Bürosu. Amman. 2000
 
18. İslam Tarihi Ve Uygarlığına Giriş. Camiatü’l-İslamiyyetü’l-Alemiyye. Malezya. 2001
19. Müslümanların Tarihinde Birlik ve Çeşitlilik Daru’l-Fikr. Şam. 2002
 
 
İslam Düşüncesi Alanında:
 
1. Sağcılık ve Solculuk Oyunu. Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1972
2. Laiklerin Çelişkileri. Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1975
3. Sosyal Adalet Üzerine. Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1978
4. Kuran’ın Doyumsuz Dünyasına Yolculuk Daru’l-İlim Li’l-Melayin. Beyrut. 1979
5. Kuran Metaforu. Daru’l-İlim Li’l-Melayin. Beyrut. 1979
6. XV. Yüzyılın Eşiğinde Yazmalar (Dr. Abdülhalim Üveys’in Katkılarıyla) Daru’l-Ulum. Riyad. 1982
7. İslami Yazmalar. Mektebü’l-İslami ve Mektebetü’l-Harameyn. Riyad.
8. Kuran’ın İlim Karşısındaki Duruşu. Müessesetü’r-Risale. Beyrut 1983
9. Materyalistlerle Mücadelede Bilgi: Sulyofan’ın (Bilginin Sınırları) Adlı Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme. Müessesetü’r-Risale. Beyrut 1983
 
10. Müslüman Aklın Yeniden İnşası. Kitabu’l-Ümme. Devha. 1983
11. Sağ Ve Sol Oyunu Üzerine Yeni Mülahazalar Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1985
12. Sürat Çağında İslami İşaretler Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1985
13. Evrenin İmarı Daru’s-Sekafe. Devha. 1987
14. İslami Gözden Geçirme Daru’s-Sekafe. Devha. 1988
15. Bilginin İslamileştirilmesine Giriş Ma’hedü’l-Alemi Li’l-Fikri’l-İslami. Vircinya 1991
16. İslam Hakkında Ne Dediler Uluslar Arası İslami Gençlik Kongresi. Riyad. 1992
17. Çağdaş Meselelere İslami Bakış. Kitabü’l-Ümmeh. Devha. 1995
18. Batılı Gözünde Kuranı Kerim Daru’l-Furkan. Amman. 1996
19. Bir Başka Açıdan Batı Düşüncesi ve İslam Müessesetü’r-Risale. Beyrut 1997
20. Batılı Gözünde Müslüman Aile ve Kadın. Daru’l-Furkan. Amman 1997
21. İslam Alemi Ve Filistin Gönüllüleri. Menşurat Filistini’l-Müslime. Londra. 2001
22. Düşünce, Davet ve Çağdaş Meydan Okumalar Konusunda Notlar Daru’l-Hikme. Londra. 2002
23. Çağın Öncelikli Meslesi Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 2002
24. 11. Eylül Hadisesinin Hatırlattıkları Daru’l-Fikr. Şam. 2003
 
 
İslam Edebiyatı Alanında
A-  İnceleme
1. Çağdaş İslami Eleştirisi Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1972
2. İslami Edebiyata Teorisine Giriş Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1987
3. İslam Edebiyatında Gözetilen Amaçlar Daru’-Z-Ziya. Amman 2000
 
B-  Eleştiri
4. İslami Eleştiride Yeni Uğraşılar Müessesetü’r-Risale. Beyrut.1981
5. Uygulamalı Eleştiri Hakkında Daru’l-Beşir. Amman. 1998
6. İslami Edebiyat Alanında Notlar Yayın Aşamasında
 
C- Edebiyat Araştırmaları
7. İslam Ve Batı Sanatının Karakteri Müessesetü’r-Risale. Beyrut.1977
8. Modern Batı Sahnesinde Kargaşa Müessesetü’r-Risale. Beyrut.1977
9. Sanat Ve İnanç Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1990
10. Saidi Nursi Düşüncesinde Hoşgörü Yayın Aşamasında
 
D- Özgün
 
1.    Tiyatro
11. Tutsaklar Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1979
12. Daffetü’l-Garbiyye Mucizesi Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1970
13. Bir Perdelik İslami Tiyatro Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1970
14. Moğollar Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1970
15. Geçitler Daru İbni Kesir. Şam. 2005
16. Güneş Ve Balçık Daru İbni Kesir. Şam. 2005
17. Tahkik Daru İbni Kesir. Şam. 2005
18. Yüksek İdeal Daru İbni Kesir. Şam. 2005
 
2.    Roman
19. Kasırga Ve Minare Müessesetü’r-Risale. Beyrut 1985
20. Kılıç Ve Kelam Merkezü’s-Sekafiyyi’l-Arabi. Ribat 2005
 
3.    Kısa Hikayeler
21. Allah’ın Kelimesi Daru Hardamevt. Mekla. 2002
22. Sonu Gelmeyen Yükseliş Yolculuğu Daru İbni Kesir. Şam. Yayın Aşamasında
           
4.    Şiir
23. Sevgi Ve Dostluk Tablosu Müessesetü’r-Risale. Beyrut 1978
24. Gurbet Dönemi Yakarışları Daru İbni Kesir. Şam. Yayın Aşamasında
 
5.    Gezi Notları
25. İstanbul’a Yolculuk Daru Hardamevt. 2002
 
6.    Röportaj:
26. İslami İdealler Üzerine Daru’l-Hikme. Londra. 2002
 

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 533 05 35
Faks   : 0212 631 53 69
Mail   : info@ilimyurdu.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat